butik w nowym stylu

Meringa proponuje towar najwyższej jakości.
Zakupy u nas, będą dla Ciebie czystą przyjemnością.
Jesteśmy pewni, że nie pożałujesz ani jednej wydanej złotówki.

butik w nowym stylu

Meringa proponuje towar najwyższej jakości.
Zakupy u nas, będą dla Ciebie czystą przyjemnością.
Jesteśmy pewni, że nie pożałujesz ani jednej wydanej złotówki.

butik w nowym stylu

Meringa proponuje towar najwyższej jakości.
Zakupy u nas, będą dla Ciebie czystą przyjemnością.
Jesteśmy pewni, że nie pożałujesz ani jednej wydanej złotówki.

Regulamin sklepu internetowego Meringa

I. Postanowienia wstępne

  Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego Meringa pod adresem www.meringa.pl. Sklep prowadzi Katarzyna Wolny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Meringa Katarzyna Wolnyz siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Dębowa 23/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 838-132-25-02, REGON 386739163.

II. Definicje

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia– formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której stosowne przepisy przyznają taką zdolność, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Konto– konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty.
 8. Produkt – produkt odzieżowy prezentowany w Sklepie, którego opis jest dostępny przy zdjęciu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Sklep – sklep internetowy Meringa w którym można dokonać zakupu odzieży.
 11. Sprzedawca – Katarzyna Wolny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Meringa Katarzyna Wolny z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
 12. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu/Produktów ze Sprzedawcą.

 

III. Kontakt ze Sprzedawcą

  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych  poniżej: adres Sprzedawcy: Meringa Katarzyna Wolny z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Dębowa 23/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@meringa.pl. Odpowiadamy na wiadomości w Dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00; numer telefonu Sprzedawcy: 607 446 701. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w Dni robocze w godzinach 9.00-16.00.

  IV. Wymagania techniczne

   Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies.

  V. Informacje ogólne

  1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  3. Oferty wiążą do czasu wyczerpania się zapasu Produktów.
  4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.
  6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
  7. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie. Zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  8. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń,należy stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie (w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall).
  9. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

  VI. Zakładanie Konta

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić i zaakceptować Formularz rejestracji, a także zaakceptować regulamin Sklepu internetowego. Niezbędne jest podanie następujących danych:imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail, adres zamieszkania/adres firmy.
  2. Założenie i korzystanie z Konta jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.Dane podane przy rejestracji Konta (w tym hasło) mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto (w ustawieniach Konta).
  4. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę Konta. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

  VII. Zasady składania Zamówienia

  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  2. zalogować się do Sklepu (w przypadku gdy Klient założył Konto) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  4. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wskazanie prawidłowych danych: w przypadku zarejestrowanych Klientów można wybrać inny adres dostawy niż ten podany podczas rejestracji; jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wpisać dane odbiorcy Zamówienia, adres e-mail oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
  5. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
  6. wybrać sposób płatności;
  7. zaakceptować niniejszy Regulamin;
  8. zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  9. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient może modyfikować swoje Zamówienie.
  10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz w krajach określonych w Informacji o kosztach i czasie dostawy udostępnionej na stronie Sklepu oraz w procesie składania Zamówienia.
  11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna (za wyjątkiem opisanym w pkt VIII.2.). Koszt przesyłki jest uzależniony od wybranego przez Klienta kraju dostawy oraz metody płatności.
  12. Koszt przesyłki w Polsce jest wskazany w Podsumowaniu koszyka.
  13. Koszt przesyłki poza Polskę jest wskazany w Informacji o kosztach i czasie dostawy udostępnionej na stronie Sklepu oraz w procesie składania Zamówienia, cena dostawy nie jest wyszczególniona w Podsumowaniu koszyka.
  14. Zamówienie jest złożone w momencie gdy po naciśnięciu przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie internetowej Sklepu pojawi się informacja o otrzymaniu Zamówienia wraz ze szczegółami Zamówienia.

  VIII. Oferowane metody dostawy oraz płatności

   1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
   a. w Polsce przesyłka kurierskaInPost lub DPD; cena dostawy w krajuprzy płatności z góry 15zł otych, cena dostawy w kraju przy płatności za pobraniem 25 złotych;
   b. poza Polskę przesyłka kurierska DPD; cena dostawy poza Polskę jest zależna od wybranego przez Klienta kraju dostawy i sposobu płatności (z góry lub za pobraniem ) i jestokreślona w Informacji o kosztach i czasie dostawy udostępnionejna stronie Sklepu oraz podczas składania Zamówienia.

    2. Gdy wartość Zamówienia przekroczy 1000 złotych, Klient jest uprawniony do darmowej dostawy tego zamówienia na terenie Polski.
    W przypadku gdy Klient, który był uprawniony do darmowej dostawy, dokona zwrotu części Zamówienia w ramach realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta, a wartość Produktów pozostałych z tego Zamówienia nie przekroczy 1000 złotych, to wówczas Klient utraci prawo do powyższego upustu z tytułu dostawy, a koszt dostawy zostanie potrącony z kwoty zwrotu. Uprawnienie do darmowej dostawy nie dotyczy przesyłek poza Polskę.
    3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności :
    a. płatność za pobraniem ,
    b. płatność przelewem na konto Sprzedawcy, nr konta 58 1160 2202 0000 0004 7210 7490 ,
    c. płatności elektroniczne PayU oraz Przelewy24 .
    4.Sprzedawca informuje, że w przypadku gdy Klient odmówi przyjęcia od kuriera DPD przesyłki pobraniowej i przesyłka zostanie cofnięta do Sklepu, Klient utraci możliwość złożenia ponownie zamówienia w Sklepie z opcją przesyłki kurierskiej DPD za pobraniem .

    IX. Zawarcie Umowy sprzedaży

    1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po skutecznym złożeniu przez Klienta Zamówienia tj. w momencie gdy na stronie internetowej Sklepu pojawi się informacja o otrzymaniu Zamówienia wraz ze szczegółami Zamówienia.
    2. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
    3. W przypadku wyboru przez Klienta:
    4. płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie2dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie 491 Kodeksu cywilnego.
    5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
    6. Czas dostawy wynosi od 2 do 5 Dni roboczych w przypadku przesyłek krajowych. Termin dostawy poza Polskę jest określony w Informacji o kosztach i czasie dostawy udostępnionej na stronie Sklepu oraz podczas składania Zamówienia.
    7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
    8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
    9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
    10. W przypadku Zamówienia złożonego spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, Klient może ponieść inne, dodatkowe koszty związane z obowiązkiem uiszczenia należności przywozowych przez Klienta.

    X. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

    1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
    2. Bieg terminu określonego w pkt 1 powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
    3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
    4. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
    5. Skutki odstąpienia od Umowy:
    6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
    7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
    8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
    9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
    11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
    12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

    XI. Reklamacje

    1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
    2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
    3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
    4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt III niniejszego Regulaminu.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
    5. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@meringa.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
    6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni.

    XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiegoz wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;
    3. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowejz wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
    4. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
    5. może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

    XIII. Dane osobowe

    1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności, dostępną na stronie Sklepu.
    2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu są przetwarzanew celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
    3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
    4. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
    5. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
    6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży czy zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (prowadzenie Konta, wysyłka Newslettera) skutkuje brakiem możliwości zawarcia tych umów.

    XIV. Postanowienia końcowe

    1. Umowy za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta jeżeli nie wypowiedział umowy w terminie do dnia wejścia w życie zmian.
    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
    4. Regulamin obowiązuje od dnia10 kwietnia 2021 r. do odwołania.

    Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Masz pytania?

Zapoznaj sie z naszą polityką prywatności oraz regulaminem. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.

Meringa Katarzyna Wolny
ul. Dębowa 23m2
08-825 Grodzisk Mazowiecki
kontakt@meringa.pl
607 446 701

Copyright © 2021 Meringa.pl All rights reserved