butik w nowym stylu

Meringa proponuje towar najwyższej jakości.
Zakupy u nas, będą dla Ciebie czystą przyjemnością.
Jesteśmy pewni, że nie pożałujesz ani jednej wydanej złotówki.

butik w nowym stylu

Meringa proponuje towar najwyższej jakości.
Zakupy u nas, będą dla Ciebie czystą przyjemnością.
Jesteśmy pewni, że nie pożałujesz ani jednej wydanej złotówki.

butik w nowym stylu

Meringa proponuje towar najwyższej jakości.
Zakupy u nas, będą dla Ciebie czystą przyjemnością.
Jesteśmy pewni, że nie pożałujesz ani jednej wydanej złotówki.

 

 

Polityka prywatności sklepu internetowego Meringa

Informacje ogólne
Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności w sklepie internetowym Meringa pod adresem www.meringa.pl, dalej jako: „Sklep”.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Katarzyna Wolny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Meringa Katarzyna Wolny z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Dębowa 23/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 838-132-25-02, REGON 386739163, dalej jako: „Administrator”.

Klient może kontaktować się z Administratorem:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@meringa.pl,
– telefonicznie: 607 446 701,
– listownie: ul. Dębowa 23/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu.
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej jako: „RODO”.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach i zakresie:
– w celu realizacji Umowy sprzedaży (np. doręczenia zamówionych Produktów), Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Klientów przy zakupie Produktów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności;
– w celu świadczenia usług niewymagających zakupu Produktów, tj. przeglądanie stron www Sklepu, wyszukiwanie Produktów, Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Klientów w Sklepie, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Klientów Produktów, dane dotyczące sesji urządzenia Klientów, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
– w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (wysyłka Newslettera; prowadzenie Konta) Administrator przetwarza podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz inne dane podane w procesie rejestracji czy też zmienione później przez Klienta w ramach Konta;
– w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie, ułatwienia korzystania ze Sklepu, poprawy działania Sklepu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu, Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Klientów w Sklepie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
– w celu rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klientów, Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Klientów w reklamacji/w zapytaniu, jak również dane pochodzące z Zamówień;
– w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów podane przy zakupie Produktów;
– w celu marketingu Produktów, Administrator przetwarza dane dotyczące aktywności Klientów w Sklepie, w tym dotyczące Zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie, daty logowania i rejestracji, historia i aktywność Klientów związana z komunikacją z Klientami. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu marketingowym gdy Klienci wyrażą na to zgodę.
Klientami Sklepu nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.
Administrator nie podejmuje wobec Klientów decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosuje profilowania.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży czy zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (prowadzenie Konta, wysyłka Newslettera) skutkuje brakiem możliwości zawarcia tych umów.

Wycofanie zgody
W każdej chwili Klient może wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny (art. 7 ustęp 3 RODO). Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Konto Klienta zostanie usunięte. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Klient ma prawo:
– żądać od Administratora wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
– żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Klient zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO); żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Konto Klienta; pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator może dalej przetwarzać dane Klienta w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym Klient zostanie poinformowany.
– żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy Klient zauważy, że dane są nieprawidłowe, Klient może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
– żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania – potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); Klient może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Klienta celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Konta Klienta;
– wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Klienta żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Klienta o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione:
– w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
– w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy lub niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Administrator będzie także przekazywać dane osobowe organom publicznym, w tym sądom, prokuraturze lub policji oraz profesjonalnym pełnomocnikom (podmioty te staną się w takiej sytuacji odrębnymi administratorami danych).

Czas przechowywania danych
Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji Zamówień i świadczenia usług elektronicznych (prowadzenie Konta, wysyłka Newslettera), a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane Klientów nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Newsletter
Klienci mają możliwość subskrybowania Newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą mailową. W każdym czasie Klienci mogą zrezygnować z subskrypcji Newslettera klikając link zawarty w otrzymanym Newsletterze lub przekazując żądanie Administratorowi.

Wykorzystywanie plików cookies
Strona internetowa Sklepu umożliwia gromadzenie informacji o Klientach za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Klienta (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np. wybór kontrastu, układu strony), utrzymania sesji Klienta (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu, gromadzenia informacji o urządzeniu Klienta oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień, ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.
Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies nie są łączone z innymi danymi Klientów, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
Klient ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak istnieje możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, można także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Jeżeli ustawienia plików cookies pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Masz pytania?

Zapoznaj sie z naszą polityką prywatności oraz regulaminem. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.

Meringa Katarzyna Wolny
ul. Dębowa 23m2
08-825 Grodzisk Mazowiecki
kontakt@meringa.pl
607 446 701

Copyright © 2021 Meringa.pl All rights reserved